Loonkostenvoordelen

LoonkostenvoordelenVanaf 1 januari 2018 is de Wet tegemoetkomingen loondomein volledig van kracht geworden.
Per die datum zijn als onderdeel van deze wet de loonkostenvoordelen ingevoerd.

Een loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst nemen of herplaatsen die vallen onder één van de volgende groepen:

De bedoeling van de loonkostenvoordelen is om kwetsbare groepen betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. De loonkostenvoordelen vervangen met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en de premiekorting oudere werknemer. (De premiekorting jongere werknemer vervalt ook per 1 januari 2018 maar wordt niet vervangen door een loonkostenvoordeel.)
We bespreken eerst de voorwaarden van de 4 loonkostenvoordelen, daarna behandelen we de hoogte van de loonkostenvoordelen.
Naast de te behandelen voorwaarden geldt voor alle 4 de loonkostenvoordelen dat de werkgever moet beschikking over een doelgroepverklaring van de werknemer (waaruit blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden, de werknemer kan de doelgroepverklaring telefonisch aanvragen bij UWV) en de werkgever moet in de aangifte loonheffingen aangeven dat hij dit loonkostenvoordeel voor de werknemer wil aanvragen.

Voorwaarden LKV oudere werknemer

De werkgever heeft recht op deze tegemoetkoming voor elke werknemer die hij in dienst neemt die voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • De werknemer was in de 6 maanden voor hij in dienst komt niet bij deze werkgever in dienst. (Om misbruik te voorkomen.)
 • De werknemer had, in de kalendermaand voor hij in dienst kwam, recht op 1 van de volgende uitkeringen:
 1. werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
 2. arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, WAZ, Wamil)
 3. inkomensondersteuning Wet Wajong
 4. bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
 5. uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen.

Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft recht op deze tegemoetkoming voor elke werknemer die hij in dienst neemt die voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • De werknemer was in de 6 maanden voor hij in dienst komt niet bij deze werkgever in dienst. (Om misbruik te voorkomen.)
 • De werknemer voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
 1. Hij had, in de kalendermaand voordat hij in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
 2. UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek het volgende vastgesteld:
 •  De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt.
 • De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever die hij had toen hij ziek werd.
 • De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
 • De werknemer komt in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd van de WIA (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.

Voorwaarden LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

De werkgever heeft recht op deze tegemoetkoming voor elke werknemer die hij in dienst neemt die voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • De werknemer was in de 6 maanden voor hij in dienst komt niet bij deze werkgever in dienst. (Om misbruik te voorkomen.)
 • De werknemer voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden in de kalendermaand voor hij in dienst komt:
 1. Hij had recht op een uitkering of op arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
 2. Hij had een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
 3. UWV achtte hem niet in staat om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid.
 4. De werknemer was in het doelgroepregister opgenomen met een indicatie als arbeidsbeperkte.
 5. Hij had een WiW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
 6. De werknemer behoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij heeft door ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs in dienst.

Voorwaarden herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft recht op deze tegemoetkoming voor een werknemer die hij herplaatst en die voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • De werknemer had, in de kalendermaand voor de herplaatsing, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.

Uitbetaling loonkostenvoordelen

Er behoeft geen aparte aanvraag gedaan te worden om gebruik te maken van een loonkostenvoordeel. De tegemoetkoming wordt namelijk jaarlijks, achteraf, automatisch uitbetaald door de Belastingdienst. Men baseert zich hierbij op de gegevens zoals die aangeleverd zijn door de werkgever d.m.v. de periodieke loonaangiften.
Zoals eerder hierboven al aangegeven is: de werkgever moet wel beschikken over een doelgroepverklaring en in de aangiften loonheffingen moet bij de betreffende werknemer de indicatie “LKV” op “ja” staan bij iedere aangifte loonheffingen waarin de werkgever aanspraak wil maken op het LKV. (Dit geldt trouwens ook voor werknemers waar voorheen een premiekorting voor van toepassing was en die vallen onder het overgangsrecht!)
In principe krijgen werkgevers voor 15 maart van een jaar een voorlopig overzicht van UWV van de loonkostenvoordelen waarop men recht heeft voor het voorafgaande jaar. Eventuele fouten in de loonadministratie kunnen dan tot en met 1 mei hersteld worden door het insturen van correcties op de ingediende aangiften voor de loonheffingen. De definitieve hoogte van de LKV’s voor een bepaald jaar berekent UWV dus aan de hand van de gegevens zoals deze op 1 mei van het daaropvolgende jaar in de polisadministratie staan.

Hoogte van de loonkostenvoordelen

De hoogte van het loonkostenvoordeel hangt af de doelgroep waar de werknemer onder valt en van het aantal verloonde uren.
Voor 2018 geldt de volgende tabel:

DoelgroepLKV per verloond uurMaximaal per jaar
Oudere werknemer€ 3,05€ 6.000
Arbeidsgehandicapte werknemer€ 3,05€ 6.000
Herplaatste arbeidsgehandicapte€ 3,05€ 6.000
Doelgroep banenafspraak€ 1,01€ 2.000

De duur van de LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer is maximaal 1 jaar, voor de andere 3 LKV’s is dat maximaal 3 jaar.

Overgangsrecht

Voor werknemers voor wie in de laatste loonaangifte van 2017 een premiekorting toegepast kan worden geldt overgangsrecht. Vanaf 2018 moet de rubriek “Indicatie LKV” op “Ja” staan. Als aan deze 2 voorwaarden voldaan is heeft de werkgever recht op de uitbetaling van het betreffende LKV, uiteraard rekening houdend met de maximale duur van het LKV, waarbij uitgegaan wordt van de datum waarop de werknemer voor het eerst in dienst getreden is.

Informatie

Meer weten over onze dienstverlening als administratiekantoor?

Terug naar onze homepagina? Voor meer artikelen klikt u hier.

Om de leesbaarheid van dit artikel over de loonkostenvoordelen  te bewaren zijn noodzakelijkerwijs alleen de hoofdpunten van de materie besproken kunnen worden. Aan de juistheid van het artikel hebben we veel aandacht besteed.
Aansprakelijkheid voor de inhoud of voor handelen van derden op basis van de inhoud kan niet worden aanvaard. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van onze website te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan door een link te plaatsen naar de betreffende pagina van onze website.
© Administratiekantoor Visser & van Eck BV Capelle a/d IJssel. Auteur: mr. L.C. van Trotsenburg.

andere onderwerpen:
| werkkostenregeling | | factuureisen | | verklaring arbeidsrelatie | | beoordeling dienstbetrekking |
| fictieve dienstbetrekking | | administratieve achterstanden wegwerken | | opzetten administratie |
| administrateur rotterdam | | administratie uitbesteden | | financiële administratie | | verwerken administratie | salarisadministratie rotterdam | | boekhoudkantoor rotterdam |
| salarisadministratie capelle | | opstellen jaarrekeningen | | sitemap |